Ouders

Soms gebeuren er dingen in het leven waardoor een kind het moeilijk heeft. Intuïtief gaan kinderen zich dan beschermen. Ze vertonen dan ander gedrag dan wat hun omgeving van hun gewend is. Omdat het voor kinderen vaak niet duidelijk is hoe dit van binnen werkt en waardoor het precies komt, kunnen ze behoorlijk last krijgen van dat onbekende, nare gevoel.

Als ouder merk je dit doordat ze thuis moeilijk te hanteren zijn, ze worden opstandig of juist erg stil. Soms krijgen kinderen op school steeds meer moeite om de lesstof op te nemen. Ze blijven achter in vergelijking met de rest van de groep. Kinderen kunnen ruzie gaan maken met klasgenootjes of vriendjes en vriendinnetjes of juist gepest worden. Kinderen houden dit vaak lang voor zich.
U als ouder merkt wel dat uw kind zich anders gedraagt.

Als u benieuwd bent wat ik voor uw kind kan betekenen, dan maken we een afspraak. Liefst met beide ouders. Dan kunt u over uw kind vertellen en kan ik aangeven wat de mogelijkheden zijn.

Mochten er zorgen over uw kind zijn op school, dan is het mogelijk dat de school u doorverwijst naar een integratief kindertherapeut. Op basisscholen in Hoofddorp en omgeving zijn met name intern begeleiders op de hoogte van het bestaan van mijn praktijk. Indien nodig en/of wenselijk en uitsluitend in overleg met u en uw kind worden de intern begeleider en/of leerkracht(en) betrokken bij de therapie.

Hieronder geef ik alvast antwoord op belangrijke vragen zodat u een beetje weet wat de therapie betekent en wat u kunt verwachten:

Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende therapie waarin ik samen met uw kind (4-12 jaar) aan het werk ga. Doel is dat uw kind zich weer gelukkig, blij en rustig kan voelen. Ik volg uw kind in het spel, de gesprekjes, de verhalen enzovoort. De integratieve aanpak is gericht op het kind als een uniek en totaal mens met zijn eigen kwaliteiten en stoornis of belemmering.

  (Stoornis of belemmering:  Een stoornis is aangeboren. Het kind kan een stoornis leren accepteren en het kan er mee leren omgaan. Door een belemmering kan het kind in zijn groei stagneren. Belangrijk is dan om deze belemmering weg te nemen en het kind te leren op een assertieve wijze in het leven te staan.)

In de therapie staat uw kind centraal. De therapie draait niet zozeer om de therapievorm of mij als therapeut, maar om uw kind met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Samen met mij leert uw kind zijn kwaliteiten te (her)ontdekken en te gebruiken. Uw kind wordt gemotiveerd om de klacht op te lossen óf er anders mee om te gaan.

Welke visie heeft de Integratieve Kindertherapeut?

Ieder kind is uniek en heeft recht op een behandeling, die op zijn situatie en mogelijkheden is gericht. In de loop der tijd zijn er grofweg zes verschillende verklarings- en behandelmodellen ontstaan. De Integratieve Kindertherapeut bekijkt het kind vanuit die zes invalshoeken:

 • Medisch model: lichamelijke en psychische klachten kunnen veroorzaakt worden door een lichamelijk probleem, dat via een operatie of medicijnen kan worden opgelost.
 • Stress model: onderzoeken en behandelen van de stress waaronder een kind lijdt.
 • Behavioristisch (gedrag) model: richt zich op het aan- en afleren van bepaald gedrag.
 • Psychodynamisch model: richt de aandacht op het onverwerkte verleden, een onopgelost innerlijk conflict, traumatische ervaringen.
 • Communicatie model: richt zich op het hele gezinssysteem om kinderen te helpen. De klacht uit zich in een 'verkeerde' manier van communiceren naar de ander.
 • Transpersoonlijk model: helpt om beter contact te krijgen met de eigen oorsprong (kind loop met vragen als: wie ben ik, wat is de zin van mijn bestaan, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe). Er is een innerlijke druk om een antwoord te formuleren op deze vragen.
De bovenstaande therapiemodellen hebben ieder hun eigenheid. In het belang van uw kind selecteer ik uit de verschillende modellen díe interventies, die uw kind kunnen helpen ˈbeterˈ te worden. Deze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat uw kind centraal blijft staan.

Van welke problemen kan uw kind last hebben?

Een kind kan psychosociale problemen hebben:
  • met het aangaan en/of onderhouden van vriendschappen;
  • omdat het zich verdrietig, somber of angstig voelt;
  • door zijn teruggetrokken of juist agressief gedrag;
  • in de ouder-kindrelatie;
  • die zich uiten in lichamelijke klachten.
Kinderen komen bij mij, wanneer ouders zich zorgen over hen maken. Meestal bemerken ouders aan het gedrag van hun kind dat er iets aan de hand is. Problemen waarbij ik behulpzaam kan zijn:
  • lichamelijke en psychosomatische klachten
   (bijv. eczeem, astma, hyperventilatie, pijnbestrijding (buikpijn, hoofdpijn)
  • aangeleerde probleemgewoonten
   (bijv. nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen, snoepen.)
  • verwerken van emotionele conflicten
   (bijv. traumaverwerking, angsten, fobieën, rouwverwerking, agressiestoornissen)
  • gedragsproblematiek
   (woedeaanvallen, destructief gedrag, antisociaal gedrag, liegen, stelen, contactverbrekingsgedrag, gebrek aan concentratie, pesten of gepest worden)
  • ontwikkelingsfaseproblematiek
   (eetproblemen, slaapproblemen, motorische problemen, zindelijkheidsproblemen, taal- en spraakproblemen, leerproblemen, hechtingsproblematiek)
  • omgaan met bijzondere eigenschappen
   (spiritualiteit (nieuwe tijdskinderen), intellectueeltalent (hoogbegaafdheid))
In sommige gevallen zal ik het kind doorverwijzen naar een arts of andere therapeut. Het kan zijn dat er op lichamelijk gebied iets moet gebeuren of dat een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij uw kind.

Wat doe ik tijdens de therapiesessie?

In de therapie ligt vooral het accent op het vergroten van het zelfvertrouwen van uw kind. Uw kind leert zijn problemen onder ogen te zien, hoe hiermee om te gaan, of ze zelfs op te lossen. Er vanuit gaande dat ieder mens uniek is, zal uw kind op geheel eigen wijze problemen aanpakken. Het fascinerende hierbij is dat uw kind het antwoord weet op eigen vragen. Soms is het nodig om daarbij een handje te helpen. Daarbij wil ik benadrukken dat kinderen hun probleem het snelst oplossen als ze dat zelf graag willen én als hun omgeving goede ondersteuning biedt.

Tijdens de therapie spelen we spelletjes, er kan getekend, geschilderd, gekleid worden. Er zijn puzzels, boeken, knuffels, verkleedkleren, een balanceerkussen en nog veel meer. Dit alles met als doel volledig contact te maken met uw kind. Ik onderzoek tegelijkertijd, en via analyse achteraf, hoe uw kind de klacht beleeft.

Ik help uw kind hulpbronnen in zichzelf te ontdekken en te gebruiken. De blokkades die uw kind ervaart, help ik op te heffen door middel van verschillende specifieke interventietechnieken. Enkele veel gebruikte interventietechnieken zijn visualisatie- en ontspanningsoefeningen, het grote-kleine model, het gebruik van knuffels.

Oudere kinderen willen vaak vooral praten en dat is ook prima. Na ongeveer elke vijfde sessie, óf vaker indien gewenst, is er een gesprek met u waarin indien nodig opvoedkundige adviezen en tips gegeven kunnen worden.

Integratieve therapie is een relatief kortdurende therapie. De ervaring leert dat 10 tot 15 sessies voldoende resultaat opleveren.

Verloop van de therapie?

 • Na het eerste contact krijgt u van mij een uitgebreide vragenlijst. Deze vragenlijst stuurt u mij vóór het intakegesprek terug.
 • Dan volgt een intakegesprek met u. Hierin bespreken we ook de ingeleverde vragenlijst.
 • Vervolgens spreken we 5 sessies af voor uw kind.
 • Dan volgt een oudergesprek waarin de voortgang wordt besproken.
 • Wederom gevolgd door ongeveer 5 sessies met uw kind.
 • Ook na deze sessies is er weer een oudergesprek waarin de behandeling wordt geëvalueerd.
 • Indien nodig weer gevolgd door ongeveer 5 sessies met uw kind en een oudergesprek.

Deze structuur wordt voortgezet totdat de therapie voor u en uw kind voldoende resultaat heeft opgeleverd.

De vragenlijst kunt u hier downloaden.


Verschillende methoden die ik integreer en toepas in de begeleiding van ouder(s) en kind

Wat houdt ˈintegratieve EMDR voor kinderenˈ in?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. De stimulatie wordt gedaan dat een kind een koptelefoon op krijgt waardoor zgn. tikjes te horen zijn. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend.

Uw kind komt bij mij omdat hij/zij last heeft van iets vervelends dat hij/zij heeft meegemaakt. Dat kan een ongeluk zijn, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders naars. Misschien is het één keer gebeurd, maar het kan ook maanden of zelfs jaren hebben geduurd. Door zoˈn vervelende gebeurtenis kan uw kind zich anders voelen. Wat er gebeurd is, blijft maar als een film terugkomen in zijn/haar hoofd. Of uw kind heeft nergens zin meer in of kan niet goed slapen. Maar het kan ook zijn dat uw kind snel boos is of zich moeilijk kan concentreren.

Eerst zal ik vragen om te vertellen wat er precies is gebeurd. En dan om het verhaal stil te zetten op het ˈplaatjeˈ dat uw kind nu nog het akeligst vindt. Ik kan uw kind ook vragen om dat plaatje te tekenen. Ik ga samen met uw kind aan de slag om te zorgen dat hij/zij het niet meer naar vindt om aan dat moment te denken. Dat gaat zo:
Uw kind concentreert zich op het ˈplaatje in zijn/haar hoofdˈ (of de tekening) en op wat hij/zij daar nu bij denkt en voelt. Tegelijkertijd doet uw kind iets héél anders:

 • luisteren naar geluidjes (ˈtikjesˈ) via een koptelefoon of
 • met zijn/haar ogen mijn vingers volgen, die voor het gezicht heen en weer bewegen.

Tussendoor vraag ik telkens: "Wat merk je?" of "Wat komt er in je op?". Soms ziet uw kind beelden voor zich van de gebeurtenis. Of moet hij/zij ergens aan denken, bijvoorbeeld dat het zijn/haar schuld is. Ook kan uw kind zich verdrietig, bang of boos voelen. Of hij/zij merkt dat er van alles in zijn/haar lijf gebeurt: kriebel in de keel of pijn in de buik bijvoorbeeld. Dat vertel uw kind dan aan mij. En wanneer uw kind niets meer merkt, zeg hij/zij gewoon: "Niks". De behandeling gaat door totdat uw kind naar het ˈplaatje in zijn/haar hoofdˈ of de tekening kan kijken zonder het vervelend te vinden. Tot het niets meer doet met uw kind. En dat is wat we willen. Ook de problemen waarvoor uw kind komt verminderen of verdwijnen dan.

Wat houdt de methode ˈEen taal erbijˈ in?

ˈEen taal erbijˈ richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van het kind en/of de ouder(s). Door middel van het gebruik van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van uw kind en/of u als ouder(s) verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van het kind en de ouder(s) concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de onontkoombare verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis.

ˈEen taal erbijˈ is inzichtgevend en verhelderend. Het structureert de soms verwarrende werkelijkheid van kind en ouder en werkt als zodanig ook ordenend voor de therapeut. Door de sterke identificatie van het kind en de ouder met het materiaal komen zij dichtbij hun gevoel en kunnen zij erkenning krijgen voor hun leed; niet alleen met woorden maar ook door er samen naar te kijken. De meerwaarde hiervan is dat het beeld langer op het netvlies blijft hangen, dat therapeut en kind/ouder zich samen kunnen buigen over wat er te zien valt en dat opstellingen die het kind/de ouder(s) samen met de therapeut gemaakt heeft ook veranderd kunnen worden. In de opstellingen kunnen de verschillende belevingen van het kind en/of de ouder(s) naast elkaar opgesteld worden, waarbij ook gekeken wordt naar ieders verwachtingen.

De mogelijkheden van ˈde taalˈ zijn talloos en nog steeds in ontwikkeling.
Voor meer informatie kijk op www.dekontekst.nl

Wat doet een Kindertolk® en wat houdt de methode ˈPresentChild®ˈ in?

Een kindertolk werkt - in het belang van kinderen - vooral met ouders. Het instrument is de methode ˈPresentChild® die de kracht van taal effectief inzet. Het uitgangspunt daarbij is het verhaal van een ouder over zijn/haar kind. Dit opgeschreven verhaal wordt ˈvertaaldˈ, dat wil zeggen op methodische wijze van toepassing gemaakt op het leven van de ouder. En dan blijkt dat kinderen hun ouders een levensboodschap geven die zich ontvouwt via het vertaalde verhaal. Kortgezegd richt deze methode zich op het leren luisteren naar wat uw kind u (als ouder) vertelt over uw leven. Kinderen spiegelen hun ouder(s) haarfijn. Het ˈverhaalˈ van het kind dat door de methode ˈPresentChild®ˈ naar voren komt, is meestal zó nauwkeurig passend dat de ouder(s) voelen dat het klopt. Diep van binnen wordt een snaar geraakt door de boodschap die het kind zonder woorden kenbaar maakt. Meestal gaat het om blinde vlekken uit het leven van de ouder(s). Wanneer ouders aan de slag gaan met hun aandeel, verloopt de groei, genezing, gedragsverandering bij het kind veel gemakkelijker, soms zelfs zonder verdere behandeling van het kind. Als ouder(s) wilt u het allerliefst dat uw kind gelukkig is. En ..... kinderen willen ook het allerliefst dat hun ouders gelukkig zijn.

Voor uitgebreide informatie, ga naar: www.presentchild.nl

Wat doet een MatriXcoach® en wat houdt de MatriXmethode® in?

Iedere dag, iedere minuut, iedere seconde gebruiken we ons hoofd voor het opnemen, verwerken en weer gebruiken van informatie die we elk moment ˈbinnenˈ krijgen. Die informatie kan zijn: de indrukken, leerstof, gebeurtenissen, eigenlijk alles wat wij via onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven) waarnemen. Onze hersenen verwerken de informatie en slaan het op. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Zelf bedacht. Niemand leert je immers je eigen hersenen te gebruiken, dat ontdek je zelf. Maar soms kom je erachter dat die zelfbedachte manier niet handig werkt. Dan zit bijvoorbeeld je hoofd vol (het is een warboel), kun je niet meer lekker leren, en als je niet lekker leert, voel je je niet prettig.

De MatriXmethode® werkt effectief en praktisch aan een oplossing. Dat werkt bij de meest uiteenlopende problemen: van dyslexie en andere leerproblemen tot angsten en autisme. Het doel van de behandeling is dat je gebruikmaakt van je eigen kracht, kwaliteiten en talenten waardoor problemen aangepakt en opgelost kunnen worden. Zo wordt bij leerproblemen de eigen unieke manier van informatieverwerking gevonden die aansluit bij de specifieke behoeften van het kind. Daardoor is het kind beter in staat nieuwe informatie op te nemen, te verwerken, te onthouden en weer te gebruiken. Kortom: je eigen problemen oplossen, je hoofd opruimen, handig(er) gebruikmaken van de informatie in je hoofd. Dat doe je samen met een MatriXcoach®.

Voor meer informatie, kijk op www.matrixmethode.nl

Wat houdt de methode MIND EYE POWER in?

Het doel van Mind Eye Power is door middel van oogbewegingen nieuwe verbindingen te maken in het brein. Omdat de oogspieren zo nauw verbonden zijn met belangrijke delen in de hersenen heeft het trainen van de oogspieren veel effect op zowel lichaam als geest. De methode is geschikt voor kinderen en volwassenen.

Onze ogen zijn met 6 oogspieren verbonden met onze hersenen. Het zijn de meest actieve spieren van het hele lichaam. Onze ogen staan nooit stil. Zelfs in onze (REM)slaap maken onze ogen bewegingen. Dat doen ze om informatie, impulsen, emoties, die we meemaken gedurende de dag te verwerken. En niet alleen dat, de oogbewegingen zorgen ook dat nieuwe verbindingen worden gemaakt in delen van onze hersenen en ons zenuwstelsel. Het brengt hersenfuncties, lichaam en geest in balans.

Effecten van Mind Eye Power zijn o.a.:

 • Present zijn;
 • Meer harmonie tussen denken en voelen;
 • Diepe ontspanning en vermindering van stress;
 • Verbeteren van concentratie;
 • Verminderen van dyslexie;
 • Lading van oude pijn en/of angsten letterlijk en figuurlijk ontzenuwen.
Voor meer informatie kijk op www.mindeyepower.nl

Wat houdt de training ˈRots en Waterˈ in?

Tijdens de Rots en Water training leren kinderen spelenderwijs bewust te worden van hun eigen lichaam, emoties en reactie op situaties.

Dat houdt o.a. in:

 • bewust worden van eigen lichaam;
 • stevig en sterk staan;
 • ademhaling gebruiken;
 • concentreren;
 • bewust worden van eigen lichaamshouding en dat van anderen;
 • aanvoelen en aangeven van grenzen;
 • gebruiken van de Rots kwaliteit (voor jezelf opkomen, doorzetten, durven en doen, weten wat je wilt);
 • gebruiken van de Water kwaliteit (samenwerken, flexibel zijn, hulpvaardig, rekening houden met de ander).
Voor meer informatie ga naar: www.rotsenwater.nl


Therapie of coaching, wat is het verschil?

Therapie bestaat eigenlijk uit coaching, counseling, mediation en therapie.

Bij therapie wordt de binnenwereld van de cliënt geactiveerd om veranderingsprocessen te herkennen, te erkennen, te aanvaarden en te bewerken. Er wordt gekeken naar de reden van de cliënt om te doen zoals hij/zij doet. De therapeut activeert het zelfhelend en het beeldend vermogen van de cliënt, zodat hij/zij deze in kan zetten om verandering aan te brengen. Hierbij staat de cliënt centraal en is de deskundige om het probleem op te lossen of er mee om te leren gaan. De cliënt weet het, kan het en doet het. Hierdoor komt hij/zij (weer) in zijn kracht te staan.

De integratieve kindertherapie is een kindgerichte therapie. Het kind met al zijn (on)bewuste wijsheid wordt begeleid om zijn eigen kracht in te zetten om het, zelfgekozen, doel te behalen. Deze manier van werken bevat zowel aspecten van coaching, van counseling, van mediation als therapie. De integratieve benadering wil boven alle werkwijzen uitstijgen met een totaalbenadering. Dat wil zeggen gedrag, denken, emoties en gevoelens, familiesysteem, de spirituele kant en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden. De mens, het kind, is immers een totaalpersoon.

Coaching wordt toegepast wanneer een kind begeleiding nodig heeft (met behulp van tips of adviezen) in het aanpakken en veranderen van zijn situatie en/of het handelen bij een bepaald probleem.

Bij counceling wordt de cliënt in staat gesteld anders om te gaan met zijn gevoelens, gedachten en emoties. Counseling wordt toegepast wanneer het niet gevoelde gevoel in de weg staat om te kunnen coachen. Hij/zij krijgt inzicht in zijn eigen functioneren en communiceren.

Met mediation kan een integratief kindertherapeut bij een intern conflict in de binnenwereld van een kind verandering teweeg brengen. Of door daadwerkelijk in de (buiten)wereld van een kind op school of thuis te bemiddelen in conflictsituaties.

Op sommige momenten heeft een cliënt baat bij coaching en in andere situaties is counceling, mediation of therapie juist nodig. Een kindertherapeut is in staat om de verschillende benaderingen toe te passen en hierin af te wisselen, om zo het kind optimaal te kunnen helpen.

Tot slot is er verschil in opleiding tussen een coach en een therapeut. Ik heb zelf een 4-jarige opleiding tot Integratieve Kindertherapeut gevolgd. In het eerste opleidingsjaar werd ik opgeleid tot kindercoach. Het 2e jaar richtte zich op counseling, het 3e jaar op mediation en het 4e jaar op het totaalpakket met hulpvormen op het gebied van therapie.

 

Terug naar boven